messy

Verksamheten

På Skalmans Förskola står barnen och deras utveckling i centrum. Varje barn blir sett och bemött utifrån sin unika personlighet och sina olika behov. På Skalmans förskola arbetar vi för att ditt barn ska må bra, känna trygghet och glädje, utvecklas och lära – både praktiskt och socialt. Med utgångspunkt i förskolans läroplan arbetar vi för att skapa en utvecklande lärmiljö som erbjuder många lärtillfällen.

Pedagogik

Utifrån förskolans läroplan arbetar vi för att erbjuda en välkomnande, trygg, lustfylld och lärorik miljö för alla barn. Vi strävar medvetet efter att skapa lärandesituationer utifrån barnens kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Vi arbetar efter teorin att barn lär sig i samspel med andra och med omgivningen. I vår verksamhet innebär detta att barnen ska få möjlighet att upptäcka, utforska, skapa, experimentera och erfara tillsammans med varandra och med oss pedagoger. Vi värdesätter varje barns personlighet och vi arbetar med empati och självkänsla genom att utmana, uppmuntra och skapa en förståelse för barnets roll i ett sammanhang med andra.

Leken har en stor roll på Skalmans förskola. I lekens och det lustfyllda lärandets former stimuleras bland annat fantasin, samarbetet samt kommunikation. Barnen hanterar konflikter och löser problem i olika typer av lekar. Vi skapar läromiljöer som lockar till lek – såväl inomhus som utomhus. Varje barn ska känna sig som en viktig del av gruppen.

Enligt förskolans läroplan bör planeringen av verksamheten grundas i de intressen barnen ger uttryck för. Vi arbetar mycket i projektform för att främja ett mångsidigt lärande. Genom att vi följer upp det barnen intresserar sig för, och anpassar undervisningen efter varje barns behov, kan vi ge dem inflytande över verksamhetens innehåll. Det är sedan upp till oss att utmana barnen på olika sätt för att de ska ges möjlighet att utvecklas sina kunskaper vidare. Det gör vi exempelvis genom att ställa öppna frågor, problematisera, byta perspektiv eller tillföra nytt material. Vi ser barn som kreativa och nyfikna på sin omgivning och de har en naturlig lust att lära. Därför uppmuntras barnen att ta egna initiativ, undersöka och testa sina färdigheter tillsammans.

En dag på Skalman

Varje dag har en avvägd balans mellan lek och vila. Vila kan för barnen innebära allt från att sova till att lyssna på sagor eller ha en lugn aktivitet där barnen får varva ner och återhämta sig.Leken är barnens verktyg för att pröva, undersöka och förstå sin omvärld. De får leka fritt utan att bli avbrutna och den vuxnes roll är att stötta, lyssna och vara lyhörd.

Vi tycker det är viktigt att barn rör på sig, både inne och ute på gården eller i skogen. Barnen lär känna sin kropp och dess möjligheter på ett lustfyllt sätt. I planerade situationer, exempelvis gymnastik, får barnen även öva sig i att ta och förstå instruktioner, men framför allt att ha roligt tillsammans.

Vi planerar våra rutiner, projekt, aktiviteter och samlingar utifrån läroplanen och vi tar även vara på de spontana undervisningstillfällen som ges i barnens lekar eller samtal. I våra två samlingar får alla barn möjlighet att synas och höras. Vi anpassar samlingens innehåll till de barn som deltar. Barnen ges möjlighet att öva bland annat språk, veckodagar, matematik etc. genom sånger, ramsor och olika lekar. De får att träna på att prata i grupp och lyssna på sina kompisar.

Våra måltider ser vi som bra tillfällen till social samvaro och lärande. Vi samtalar om vår mat, var den kommer ifrån, vad som är näringsrikt och olika matvanor. Vi pratar om dagens händelser och många andra saker som intresserar barnen.

Vi implementerar vårt likabehandlingsarbete i den dagliga verksamheten på olika sätt utifrån läroplanens riktlinjer. Exempelvis delar vi en stund varje dag in barnen i obestämda grupper som varierar varje vecka. Alla grupperna roterar mellan olika aktiviteter som vi pedagoger erbjuder. Vi har valt att arbeta på detta sätt för att låta barnen prova på aktiviteter de kanske inte själva skulle valt i första hand samt få möjlighet att testa nya lekkonstellationer. Vi anpassar aktiviteten till de barn som ska medverka, vilket skapar en jämställdhet och motverkar diskriminering.

En dag på Skalman

07.15 Första barnen kommer och vi har en lugn start på morgonen.
08 Frukost
09 Vi delar in oss i grupper där barnen ges möjlighet att erfara olika material och aktiviteter.
10 Samling: Genom sång och lek utvecklar vi bland annat språk och matematik. Barnen får möjlighet att träna på att prata i grupp och lyssna på sina kompisar. Här presenterar vi även dagens projektarbete.
10.15 Projektarbete: Vi arbetar med aktuellt projekt utifrån våra prioriterade mål.
11.15 Lunch
11.45 Sovvila och läsvila
12.30 Utevistelse på gården
14.30 Mellanmål
15 Fri lek

Återkommande aktiviteter:

Gymnastik/Rytmik
Barnen får lära känna sin kropp och dess möjligheter på ett lustfyllt sätt. De får även öva sig i att ta och förstå instruktioner, men framför allt att ha roligt tillsammans.

Utflyktsdag
Barnen får träna sin motorik genom att röra sig, klättra, leka och utforska. Oftast i skogen men ibland upptäcker vi nya områden.

Fri lek
Leken är barnens verktyg för att pröva, undersöka, bearbeta händelser och förstå sin omvärld. De får leka fritt utan att bli avbrutna och den vuxnes roll är att stötta, lyssna och vara lyhörd.

Projektarbete
Vi arbetar temainriktat med projekt för att skapa en meningsfullhet för barnen i deras lärande. Vi utgår från våra utvalda fokusmål från läroplanen, samt barnens intressen när vi planerar och genomför vårt arbete.

Skapande
Barnen får möjlighet att skapa med hjälp av olika material. Vi blandar nytt med återbrukat material där barnen i ett meningsfullt sammanhang får lära sig om hållbar utveckling och utmanas i sin kreativitet.

Konstruktion
Barnen får möjlighet att bygga med olika tekniker med varierande material. Bara fantasin sätter gränser för vad vi kan skapa tillsammans genom att kombinera eller komplettera med olika material.

Inskolning
Det innebär en stor förändring för familjen när barnet börjar på förskolan, både för föräldrar och barn. Det är viktigt att övergången mellan förskola och hem känns trygg och därför inleds inskolningen med att barnet kommer på besök tillsammans med en förälder för att bekanta sig med den nya miljön. Vi anpassar varje inskolning efter ditt barns behov och förutsättningar. Som förälder bör du räkna med att inskolningen tar ca två veckor men introduktionsperiodens längd varierar från barn till barn.

När barnet gått på förskolan en tid erbjuds föräldern ett uppföljningssamtal där ansvarig pedagog följer upp inskolningen och ni har möjlighet att ställa frågor och ta upp eventuella funderingar som ni har.

Pedagogiskt ansvar
Alla former av organisationer som bedriver förskoleverksamhet måste ha en pedagogiskt ansvarig. Brukligt bland kooperativa förskolor är att detta ansvar delegeras till personalen. På Skalman utformar rektor och förskollärare den pedagogiska verksamheten och ansvarar för att förskolan samt arbetslaget följer läroplanen och skollagen. För att föräldrarna ska känna sig delaktiga i det pedagogiska arbetet utarbetar personalen en målsättning som redovisas och följs upp årligen. Föräldrarnas engagemang i frågan är väsentlig för att målsättningen ska kännas rätt och riktig.

Mat
Vi tycker det är viktigt att barnen redan från tidig ålder får med sig bra vanor och värderingar när det gäller både mat och miljö. Att barnen serveras god, nyttig och näringsrik mat är en prioriterad fråga för oss. Vi erbjuder barnen en variation av frukt och grönt vid varje måltid och försöker servera så mycket ekologisk och närproducerad mat som möjligt. Vi följer också Livsmedelsverkets råd (se www.slv.se) vid inköp av livsmedel. Målet är att alltid ha de bästa matleverantörerna!

Vid sjukdom
Infektionsrisken är större när man vistas i barngrupp. Det är därför viktigt att ditt barn får stanna hemma om det är allmänt påverkat eller har feber. På så vis minskar också smittorisken för de andra barnen i gruppen.
Medicinering skall skötas i hemmet. Undantag gäller för speciella sjukdomar som tex allergi, diabetes mm.

  • Vid feber skall barnet vara hemma minst en feberfri dag.
  • Vid förkylning skall barnet vara hemma om det är trött och hängigt.
  • Vid diarré och/eller kräkning skall barnet vara hemma minst 48 timmar efter att de är symptomfria! Syskon hålls också hemma vid dessa tillfällen.
  • Vid ögoninflammation med variga ögon kan barn som antibiotikabehandlats i två dagar komma till förskolan. I annat fall skall barnet vara hemma tills varet är borta pga den stora smittorisken.
  • Vid streptokocker skall barnet vara hemma minst 48 timmar i samband med penicillinkur. Syskon skall också vara hemma då.

Meddela förskolan dagen innan att ditt barn har tillfrisknat och ska komma tillbaka! Då ska barnet vara i sådan kondition att det orkar delta i alla förskolans aktiviteter, såväl inomhus som utomhus.

Har du synpunkter på vår verksamhet?
Enligt skollagen 4 kap. 8§ har du som barn, elev, vårdnadshavare och medborgare rätt att lämna synpunkter på verksamheten.

Vänd dig i första hand till den klagomålet berör eller till rektorn. Denna tar emot ditt klagomål och tar i sin tur kontakt med övriga berörda personer för att få deras syn på händelsen eller sakfrågan. Inom 10 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare. I andra hand, eller om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått, kan du lämna dina uppgifter skriftligen till kooperativets ordförande via ordf(at)skalmansforskola.se. Dina synpunkter/klagomål hanteras av ordförande som delegerar till ansvarig inom styrelsen. Besked kring synpunkter/klagomål lämnas inom 10 dagar.
På förskolan Skalman ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Alla synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Copyright 2024 Skalmans förskola. Med alla rättigheter.