messy

Verksamheten

På Skalmans Förskola står barnen och deras utveckling i centrum. Varje barn blir sett och bemött utifrån sin unika personlighet och sina olika behov. På Skalmans förskola arbetar vi för att ditt barn ska må bra, känna trygghet och glädje, utvecklas och lära – både praktiskt och socialt. Med utgångspunkt i förskolans läroplan arbetar vi för att skapa en utvecklande lärmiljö som erbjuder många lärtillfällen.

Pedagogik

Vi vill lägga grunden för det livslånga lärandet och det gör vi genom att fokusera på det lustfyllda lärandet som vi ser som en grund för barns utveckling och lärande. Därför arbetar vi aktivit med barnens inflytande och utgår alltid från barnens intressen, erfarenheter och kunskaper när vi planerar och genomför vår verksamhet.

Vi fokuserar mycket på leken här på Skalmans förskola. I lekens och det lustfyllda lärandets former stimuleras bland annat fantasin, samarbetet samt kommunikation. Barnen hanterar konflikter och löser problem i olika typer av lekar. Vi skapar en miljö som lockar till lek – såväl inomhus som utomhus. Att varje barn får känna sig som en viktig del av gruppen är något vi arbetar hårt för.

Vi tror på det kompetenta barnet, att barn vill och kan. Därför uppmuntras barnen att ta egna initiativ, undersöka och testa sina färdigheter. Vi arbetar mycket i projektform för att främja ett mångsidigt lärande som passar alla barn i gruppen. I projekten vävs många olika typer av lärande samman och barnen får en känsla av helhet. I projekten har barnen ett stort inflytande och ibland leder projekten oss in på oanade, men spännande, vägar. Allt vi gör grundar sig naturligtvis på förskolans läroplan.

Framförallt vill vi att barnen ska minnas sin tid på Skalman med glädje samtidigt som vi lagt grunden för det livslånga lärandet!

Inskolning

Det innebär en stor förändring för familjen när barnet börjar på förskolan, både för föräldrar och barn. Det är viktigt att övergången mellan förskola och hem blir smidig och därför inleds inskolningen med att barnet kommer på besök tillsammans med en förälder för att bekanta sig med den nya miljön.

Vi tycker det är viktigt att övergången mellan hem och förskola blir smidig så vi anpassar varje inskolning efter ditt barns behov och förutsättningar. Som förälder bör du räkna med att inskolningen tar ca två veckor men introduktionsperiodens längd varierar från barn till barn.

I samband med inskolningen erbjuds föräldern också ett inskolningssamtal där ansvarig pedagog berättar om förskolan och vår verksamhet. Då har ni också möjlighet att ställa frågor och ta upp eventuella funderingar som ni har. När barnet gått på förskolan en tid erbjuds föräldern också ett uppföljningssamtal där ansvarig pedagog följer upp inskolningssamtalet.

Personal

På Skalmans Förskola finns ett kompetent arbetslag bestående av pedagoger med olika typer av utbildning riktad mot barn och skola. Vi har en förskolechef/lärare, en förskollärare och två barnskötare. Arbetslaget ansvarar helt för den dagliga verksamheten, dess utformning och genomförande. Kooperativets föräldrar och styrelse har god insyn i hur arbetet planeras, genomförs och utvärderas men ansvaret för den dagliga verksamheten ligger hos pedagogerna.

Kost

Vi tycker det är viktigt att barnen redan från tidig ålder får med sig bra vanor och värderingar när det gäller både mat och miljö. Att barnen serveras god, nyttig och näringsrik mat är en prioriterad fråga för oss. Vi erbjuder barnen en variation av frukt och grönt vid varje måltid och försöker servera så mycket ekologisk och närproducerad mat som möjligt. Vi följer också Livsmedelsverkets råd (se www.slv.se) vid inköp av livsmedel. Målet är att alltid ha de bästa matleverantörerna!

Vid sjukdom

Infektionsrisken är större när man vistas i barngrupp. Det är därför viktigt att ditt barn får stanna hemma om det är allmänt påverkat eller har feber. På så vis minskar också smittorisken för de andra barnen i gruppen.
Medicinering skall skötas i hemmet. Undantag gäller för speciella sjukdomar som tex allergi, diabetes mm.

  • Vid feber skall barnet vara hemma minst en feberfri dag.
  • Vid förkylning skall barnet vara hemma om det är trött och hängigt.
  • Vid diarré och/eller kräkning skall barnet vara hemma minst 48 timmar efter att de är symptomfria! Syskon hålls också hemma vid dessa tillfällen.
  • Vid ögoninflammation med variga ögon kan barn som antibiotikabehandlats i två dagar komma till förskolan. I annat fall skall barnet vara hemma tills varet är borta pga den stora smittorisken.
  • Vid streptokocker skall barnet vara hemma minst 48 timmar i samband med penicillinkur. Syskon skall också vara hemma då.

Meddela förskolan dagen innan att ditt barn har tillfrisknat och ska komma tillbaka! Då ska barnet vara i sådan kondition att det orkar delta i alla förskolans aktiviteter, såväl inomhus som utomhus. Det kan ev vara bra för barnet att börja med en halvdag den första dagen efter sjukdom.

Copyright 2019 Skalmans förskola. Med alla rättigheter.